รองเลขาธิการ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของ สลก.

          วันที่ 4 มกราคม 2561 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการกรม พร้อมรับฟังผลการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลากร เพื่อรับทราบถึงปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานในปี 2561 ร่วมกัน โดยมี นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม เป็นผู้รายงานถึงภาพรวมการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการกรม ทั้งนี้ มีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรในสำนักงานเลขานุการกรมเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
-- -- -- -- --