ความก้าวหน้าการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบรายสินค้า (Mr.รายสินค้า) ครั้งที่ 5 / 2561

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และประมง จัดประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบรายสินค้า (Mr.รายสินค้า) ณ ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล) เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับสินค้าต่าง ๆ โดยมีมติที่ประชุมดังนี้
1. มอบหมายให้ Mr. รายสินค้า จัดทำสรุปสถานการณ์สินค้าที่รับผิดชอบรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประจำทุกเดือน 
2. มอบหมายให้ Mr. รายสินค้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไปศึกษาดูงานระบบ VMS ที่กรมประมง

โดยกำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEbaer/?hc_ref=ARS4w0gYj4qqT3IgC9S_yt-xg6OYVOqf-yHMMkUys0etazrfR8PcP7_puXIPmRnQhPM&fref=nf