การสัมมนา เครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ สศก.

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง “การพัฒนาองค์การไปสู่ระบบราชการ 4.0” เพื่อร่วมกันสร้างองค์ความรู้ พัฒนานวัตกรรม และตัวชี้วัดที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การไปสู่ระบบราชการ 4.0 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรด้านการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน กพร. บรรยายถึงแนวทางการพัฒนาองค์การไปสู่ระบบราชการ 4.0 พร้อมแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นร่วมกัน ถึงข้อเสนอการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทำนวัตกรรมและตัวชี้วัดเพื่อการปรับเปลี่ยนองค์การไปสู่ระบบราชการ 4.0 ซึ่งมีคณะทำงาน PMQA และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของ สศก. เข้าร่วมทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะเกรช อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1767802063308887