กรุณาอนุเคราะห์ข้อมูล ปริมาณเนื้อที่การปลูกพืชทั้งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 1977-2015 (พ.ศ.2520-2558)
ชนิดของพืชประกอบด้วย : ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อย ข้าวโพดอาหารสัตว์ สับปะรด ลำไย เงาะ ทุเรียน มังคุด มะพร้าว และ กาแฟ
โดย : นายปฐพีพัฒน์ แสนทวีสุข (ผู้ช่วยสืบค้นข้อมูล ดร.นรารัก บุญญานาม อาจารย์ประจำคณะเศรษฐตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา)
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ส่งข้อมูลให้ทางemailแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น