ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นางอัญชนา ตราโช
รองเลขาธิการ
นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
รองเลขาธิการ
ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว
รองเลขาธิการ
นายสมมาตร ยิ่งยวด
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
นางประนาถ พิพิธกุล
ศูนย์ประเมินผล
นายพลเชษฐ์ ตราโช
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
นางศศิญา ปานตั้น
สำนักงานเลขานุการกรม
นางอังคณา พุทธศรี
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
นายภูมิศักดิ์ ราศรี
ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จ.เชียงใหม่
นายบุญลาภ โสวัณณะ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จ.พิษณุโลก
นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จ.อุดรธานี
นายฉัตรชัย เต้าทอง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น
นางสาวนงนุช ดีแท้
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จ.นครราชสีมา
นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จ.ชลบุรี
ชีวิต เม่งเอียด
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จ.ชัยนาท
นายธรณิศร กลิ่นภักดี
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จ.สุราษฎร์ธานี
นายสุธรรม ธรรมปาโล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จ.สงขลา
นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จ.ราชบุรี
นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จ.อุบลราชธานี
นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 จ.นครสวรรค์
นางผกาพรรณ ศรลัมพ์
ด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร
นายภูมิศักดิ์ ราศรี
ด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร
นางเสาวณีย์ นทีทวีวัฒน์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
นายเปรมชัย เกตุสำเภา
ด้านสารสนเทศการเกษตร
นายเสกสรร ศิริกุล
ด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท
นายนิวัตร เฉลิมชุติเดช
ด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร
นางสาวเพียงเพ็ญ บุญชูดวง
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านตรวจสอบภายใน
นายวินิต อธิสุข
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
นายพงศ์ไท ไทโยธิน
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด
นางพรพรรณ เห็นสว่าง
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร
นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเศรษฐกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร