• หน้าแรก
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(Chief Information Officer:CIO)


นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ตำแหน่งหน้าที่ : 
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (CIO) 

ติดต่อ :
50 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0-2940-7207 ภายใน 136

E-mail :
chantanon@yahoo.com
chantanon@oae.go.th


ประวัติการศึกษา :
2539-2540 : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ [University of New Hampshire, U.S.A.]
2538-2539 : ประกาศนียบัตร หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารธุรกิจ [University of Winconsin - Madison, U.S.A.]
2532-2536 : ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการฝึกอบรมด้านบริหารจัดการ :
 1. เทคนิคการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 2. Agricultural Policy for executive positions, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Japan
 3. International Agricultural Trade Policy, University of Kentucky, U.S.A.
 4. ผู้เชี่ยวชาญด้านความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ระดับสูง World Trade Organization, Geneve, Switzerland
 5. นักบริหารระดับสูง กพ. รุ่น 78 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 6. ระบบการตรวจสอบและกักกันสินค้าเกษตรและอาหารของ Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)
 7. การบริหารจัดการตลาดสินค้าประมง ประเทศออสเตรเลีย
 8. การบริหารจัดการตลาดสินค้าผลไม้ ณ ตลาดเจียงหนาน ประเทศจีน
 9. เส้นทางขนส่งผลไม้ทางบก ผ่าน R9 ลาว เวียดนาม จีน
 10. เส้นทางขนส่งผลไม้ทางบก ผ่าน R3 ลาว จีน
 11. การบริหารจัดการตลาดสินค้าประมง ประเทศญี่ปุ่น
 12. ระบบการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติต่อภาคเกษตรของประเทศญี่ปุ่น
 13. ระบบการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ สาธารณรัฐเช็ก อังการี
 14. ระบบการดำเนินงานด้านโคนมแบบ Biodynamic ประเทศอิตาลี
วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
“เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ”
พันธกิจ
 1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านการเกษตร
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตรของหน่วยงานให้มีความทันสมัยสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. พัฒนาบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อนำองค์ความรู้ต่าง ๆ มายกระดับระบบสารสนเทศของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจการเกษตร
การบริหารงานด้าน ICT เป็นผู้ริเริ่มโครงการด้าน ICT
 • พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรต่างประเทศ เพื่อใช้ในการจัดทำ การเจรจา ท่าทีและผู้บริหารด้านการเกษตรกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ
 • จัดทำและบริหาร website สำหรับเผยแพร่ข้อมูลและกฎ ระเบียบด้านการเกษตรของประเทศไทยและญี่ปุ่น เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลที่มีความจำเป็น ถูกต้อง แม่นยำ ให้กับชาวไทยและญี่ปุ่นด้านการเกษตร

** ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มกราคม 2560 **