ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

 

ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2561 ทุเรียนหมอนทอง
ตลาดผลไม้เนินสูง
ตลาดผลไม้เขาดิน
ร้านรับซื้อคุณวารินทร์
ตลาดผลไม้บ้านนาเดิม
อ.ท่าใหม่
อ.แกลง
อ.นาสาร
อ.บ้านนาเดิม
จ.จันทบุรี
จ.ระยอง
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานีี่
ไม่ส่งออก เกรด A ไม่ส่งออก เกรด B ไม่ส่งออก เกรด
A
ไม่ส่งออก เกรด
B
กลาง
คละ
กรกฎาคม
1
- - - - - -
 
2
110.00 100.00 - - - -
 
3
110.00 100.00 - - - -
 
4
110.00 100.00 - - - -
 
5
110.00 100.00 - - - -
 
6
110.00 100.00 120.00 110.00 85.00 -
 
7
- - - - - -
 
8
- - - - - -
 
9
110.00 100.00 115.00 110.00 85.00 -
 
10
110.00 100.00 115.00 110.00 85.00 -
 
11
           
 
12
           
 
13
           
 
14
           
 
15
           
 
16
           
 
17
           
-
18
           
 
19
           
 
20
           
 
21
           
 
22
           
 
23
           
 
24
           
 
25
           
 
26
           
 
27
           
 
28
           
 
29
           
 
30
           
 
31