มังคุด

 

มังคุด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2561 มังคุด
คุณวารินทร์
สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร
ตลาดผลไม้บ้านนาเดิม
คุณวารินทร์
สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร
ตลาดผลไม้บ้านนาเดิม
อ.นาสาร
อ.นาสาร
อ.บ้านนาเดิม
อ.นาสาร
อ.นาสาร
อ.บ้านนาเดิม
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
ผิวมันคละ คละรวม
กรกฎาคม
1
           
 
2
           
 
3
           
 
4
           
 
5
           
 
6
           
 
7
           
 
8
           
 
9
           
 
10
           
 
11
           
 
12
           
 
13
           
 
14
           
 
15
           
 
16
           
 
17
           
 
18
           
 
19
           
 
20
           
 
21
           
 
22
           
 
23
           
 
24
           
 
25
           
 
26
           
 
27
           
 
28
           
 
29
           
 
30
           
 
31