ไข่ไก่สด

 

ไข่ไก่สด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2561 ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่
อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
 
เดือน วันที่  
พฤษภาคม
1
 270
 
2
270
 
3
270
 
4
270
 
5
-
 
6
-
 
7
270
 
8
270
 
9
270
 
10
270
 
11
270
 
12
-
 
13
-
 
14
-
 
15
270
 
16
270
 
17
270
 
18
270
 
19
-
 
20
-
 
21
270
 
22
270
 
23
270
 
24
270
 
25
270
 
26
-
 
27
-
 
28
270
 
29
-
 
30
270
 
31
270