ไข่ไก่สด

 

ไข่ไก่สด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2561 ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่
อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
 
เดือน วันที่  
มิถุนายน
1
270
 
2
-
 
3
-
 
4
280
 
5
280
 
6
280
 
7
280
 
8
280
 
9
-
 
10
-
 
11
280
 
12
280
 
13
280
 
14
280
 
15
280
 
16
-
 
17
-
 
18
280
 
19
280
 
20
280
 
21
280
 
22
280
 
23
-
 
24
-
 
25
280
 
26
280
 
27
280
 
28
280
 
29
280
 
30