สุกร

 

สุกร 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 สุกรพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กก.ขึ้นไป 
สุดใจฟาร์ม
ฟาร์มคุณอำนาจ เจริญผล

ศิริปุณย์ฟาร์ม

ฟาร์มโชคชัยการสุกร
ต.มาบแค อ.เมือง
อ.เมือง 
อ.เมือง
อ.โชคชัย
จ.นครปฐม
จ.ราชบุรี
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.นครราชสีมา
โทร.(081)8564975
โทร (089)2541193
โทร.(038)541429-30
โทร.(044)212442
เดือน วันที่        
มิถุนายน
1
55.00 55.00 63.50 60.00
 
2
- - - -
 
3
- - - -
 
4
55.00 55.00 63.50 60.00
 
5
55.00 55.00 63.50 60.00
 
6
55.00 55.00 65.50 60.00
 
7
55.00 55.00 65.50 60.00
 
8
55.00 55.00 65.50 60.00
 
9
- - - -
 
10
- - - -
 
11
55.00 55.00 65.50 60.00
 
12
55.00 55.00 65.50 60.00
 
13
55.00 55.00 65.50 60.00
 
14
55.00 55.00 65.50 61.00
 
15
55.00 55.00 65.50 61.00
 
16
- - - -
 
17
- - - -
 
18
55.00 55.00 65.50 61.00
 
19
55.00 55.00 65.50 61.00
 
20
55.00 55.00 65.50 61.00
 
21
55.00 55.00 65.50 61.00
 
22
55.00 55.00 65.50 61.00
 
23
- - - -
 
24
- - - -
 
25
56.00 57.00 65.50 61.00
 
26
56.00 57.00 65.50 61.00
 
27
56.00 57.00 65.50 61.00
 
28
56.00 57.00 67.50 61.00
 
29
56.00 57.00 67.50 61.00
34
30