ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 27 เมษายน 2561

แหล่งข้อมูล

https://www.youtube.com/watch?v=bDk0y5JCgME