ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 พฤษภาคม 2561

แหล่งข้อมูล

https://www.youtube.com/watch?v=fRvDr_OHcII