ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561

แหล่งข้อมูล

https://www.youtube.com/watch?v=UQES6FsTkqQ