ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ 1 มิถุนายน 2561

แหล่งข้อมูล

https://www.youtube.com/watch?v=X7c-_un7wk4