ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ 8 มิถุนายน 2561