ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ 15 มิถุนายน 2561