ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ 22 มิถุนายน 2561