ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ 6 กรกฎาคม 25661