ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 23 กุมภาพันธ์ 2561