ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 มีนาคม 2561