ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 23 มีนาคม 2561