เทปที่ 159 สศก ครบรอบ 39 ปี ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4

แหล่งข้อมูล

https://youtu.be/Qf3FnJZaVRU