เทปที่ 160 สศก. ยันภาคเกษตรไม่ได้รับผลกระทบค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำใหม่