เทปที่ 163 สศก. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล Zoning by Agri-Map

แหล่งข้อมูล

https://youtu.be/yCePXmAp4ks