เทปที่ 167 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ