รธก.สศก. บรรยาย เรื่อง ใช้เป็น มีตังค์ด้วยกระดานเศรษฐีฯ ณ ธ.ก.ส.

รองเลขาธิการ สศก. บรรยายพิเศษเรื่อง "ใช้เป็น มีตังค์ด้วยกระดานเศรษฐีและปฏิทินเกษตร" วันที่ 8 กันยายน 2560 นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "ใช้เป็น มีตังค์ด้วยกระดานเศรษฐีและปฏิทินเกษตร" ณ ห้องประชุมจำเนียรสาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อถ่ายทอดความรู้และนำไปใช้ในการตัดสินใจทำการเกษตรของเกษตรกรให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างเข้มแข็ง และพัฒนาสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรที่มีศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
 
-- -- -- -- --