การสัมมนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กรณีศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

การสัมมนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กรณีศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร วันที่ 25 กันยายน 2560 นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กรณีศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร (กล้วย กุ้ง) ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการศึกษา ด้านโซ่อุปทานสินค้ากล้วย ครอบคลุมในมิติสำคัญ และเป็นเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจการเกษตร ตลอดโซ่อุปทานสินค้าเกษตรตามเป้าหมาย โดยมีนายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสินค้ากล้วย ได้แก่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร สหกรณ์การเกษตร จำนวน 100 คน
 
-- -- -- -- --