รธก. สศก. เข้าร่วมประชุม รมต. อาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ครั้งที่39

วันที่ 25 กันยายน 2560 นางจันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการ สศก. พร้อมด้วย นายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 ณ ห้องประชุม Convention Hall 1-2 โรงแรม เลอ เมอริเดียน จ.เชียงใหม่ โดย สศก. รวมจัดนิทรรศการในหัวข้อยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560-2564 ภายใต้แนวคิด " ศาสตร์พระราชา และ เกษตรยั่งยืนแห่งภูมิภาคอาเซียน" ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมประจำปีของรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านการเกษตรและป่าไม้ของประเทศอาเซียน ประกอบด้วยสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ คือ บรูไน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งจะหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ การประชุมนี้เป็นกลไกในการติดตามผลการดำเนินงาน กำหนดนโยบาย กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ ให้ความเห็นชอบมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรต่าง ๆ ในสาขาเกษตรและป่าไม้ เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนนำไปปรับใช้ภายในประเทศ โดยมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยและเพียงพอ มีความเป็นเอกภาพ ทั้งด้านการผลิตและการค้า และปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
 
-- -- -- -- --