The Sixth Meeting of BIMSTEC Expert Group on Agricultural Cooperation

          วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือทางการเกษตร BIMSTEC ครั้งที่ 6 (The Sixth Meeting of BIMSTEC Expert Group on Agricultural Cooperation) ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า จ.เชียงราย เพื่อผลักดันให้ประเทศสมาชิกเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนความร่วมมือที่ได้ตกลงกันไว้ ได้แก่ แผนงานโครงการร่วม (common project) ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการเกษตร และหารือในประเด็นเเนวทางความร่วมมือในเชิงลึกของการพัฒนาการเกษตรในภูมิภาค BIMSTEC รวมทั้งเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิก 7 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา และไทย ต่อไป
 
-- -- -- -- --