รธก. สศก. ร่วมงานเทศการข้าวไทย 2560

          วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมงานเทศการข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017) ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเมพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์การบริโภคข้าว ตลอดจนส่งเสริมให้คนไทยและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักรู้คุณค่าของข้าวไทย ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และประเพณีไทยต่อไป
 
-- -- -- -- --