รธก. สศก. ร่วมบรรยายในหัวข้อสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรไทยฯ