การจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)

          การจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) วันที่ 8 มกราคม 2561 นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง อาคาร สศก เพื่อพิจารณาข้อมูลลักษณะสำคัญองค์การ (ฉบับเต็ม) ของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลประเมินองค์การตามโปรแกรมคำนวณผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน มีผู้เข้าร่วมประชุม กอง/สำนัก/ศูนย์/และส่วนภูมิภาค
 
-- -- -- -- --