ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)

          นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) วันที่ 8 มกราคม 2561 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายประกอบด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมประมง
 
-- -- -- -- --