การอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม STATA เบื้องต้น สำหรับการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ