การประชุมหารือการจัดทำแผนงานโครงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2561

          การประชุมหารือการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 วันที่ 11 มกราคม 2561 นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เพิ่มเติมงบกลางปี โดยมีนาย วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการประชุม ณ ห้องประชุม 134 ถึง 135 อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
-- -- -- -- --