ประชุมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

          วันที่ 12 มกราคม 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรได้ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมันที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) และเปิดให้รับฟังความเห็นถึง 31 มกราคม 2561 โดยกลุ่มคนปลูกปาล์มแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมรับฟังความเห็นภาคประชาชน ณห้องประชุมปกาสัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังเก่า) ซึ่งมี นายชโยดม สุวรรณวัฒนะ ประธานกลุ่มคนปลูกปาล์มแห่งประเทศไทยเป็นประธาน
 
-- -- -- -- --