การประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เพิ่มเติม (งบกลางปี)

วันที่ 17 มกราคม 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เพิ่มเติม (งบกลางปี) เพื่อหารือการจัดทำโครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารอำนวยการชลประทาน โดยมีผู้แทนจาก กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุม