สศก. ร่วมประชุม คณะทำงานพิเศษเพื่อประสานงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ

วันที่ 17 มกราคม 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในการเข้าร่วมการประชุม คณะทำงานพิเศษเพื่อประสานงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร) และผู้แทนคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม