สศก. ร่วมการประชุมหารือเพื่อเตรียมประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ

          วันที่ 18 มกราคม 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในการเข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อเตรียมประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ที่จะเป็นการรับฟังและให้ข้อเสนอแนะต่อแผนการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ ประจำปี 2561 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) เป็นประธาน และผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-- -- -- -- --