การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของ สศก. ครั้งที่ 2/2561

          การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของ สศก. ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของ สศก. ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาแผนปฏิรูปองค์การของ สศก. ณ ห้องประชุมจีระพันธุ ชั้น 6 อาคาร สศก.
-- -- -- -- --