รธก. สศก.ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กษ

          วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Web Conference ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศร่วมรับฟัง โดยมีนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณห้องประชุม 124 อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-- -- -- -- --