สศก. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่

วันที่ 23 เมษายน 2561 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ สศก. พร้อมด้วยนายธรณิศร กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จ.สุราษฎร์ธานี รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศการเกษตรและสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมัน และสอบถามข้อมูลการผลิตจากเกษตรกร ผู้ประกอบการ ลานเท และชุมนุมสหกรณ์ ณ จังหวัดกระบี่ และสุราษฎร์ธานี