การประชุมคณะทำงานส่งเสริมสินค้ามันสำปะหลังอาเซียน ครั้งที่ 4

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมสินค้ามันสำปะหลังอาเซียน ครั้งที่ 4 (The 4th Meeting of National Focal Point Working Group on Tapioca) ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิคอาเซียน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วม เพื่อดำเนินการตามแผนงานการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ของอาเซียน และผลักดันให้เกิดกลไกในการให้ความร่วมมือของสินค้ามันสำปะหลังระหว่างกันภายในอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ของสินค้าดังกล่าวในระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป