รธก.สศก. เปิดงาน สัมมนา การเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานใน กษ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561  นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นประธานเปิดงาน สัมมนา เรื่องการเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีวิเคราะห์ แบบหลายเกณฑ์ ระดับผู้กำหนดนโยบาย  ซึ่งจัดโดยสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (สวศ.) ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ( FAO) ณ ห้อง Executive 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพฯ