สศก. บริจาครถยนต์ราขการให้แก่วัดโบสถ์ดอนพรหม และวัดเพลง จ.นนทบุรี

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ดร. ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ได้จำหน่ายพัสดุด้วยการโอน (บริจาค) รถยนต์ราชการที่ได้มีการทดแทนและหมดความจำเป็นต่อราชการแล้วให้กับ 2 วัด คือ (1) วัดโบสถ์ดอนพรหม ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และ (2) วัดเพลง ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อใชัในกิจการของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป ทั้งนี้ การจำหน่ายพัสดุด้วยการโอน (บริจาค) รถยนต์ราชการดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 112 และมาตรา 113 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 ในเรื่องการจำหน่ายพัสดุ ด้วยวิธีการโอน (บริจาค) ให้แก่องค์การสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร (หมายรวมถึง “วัด”) ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/bapp.oae/photos/?tab=album&album_id=803075043211743