หารือข้าวโพดครบวงจร

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายพลเชษฐ์ ตราโช และผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศก. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ “แนวทางการบริหารจัดการสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบวงจร” ณ ห้องประชุมชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งจัดประชุมโดย สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี หน่วยงานที่สำคัญเข้าร่วมประชุมหารือในเรื่องดังกล่าว อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมส่งเสริมสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/bapp.oae/photos/?tab=album&album_id=825530300966217