สศก. จัดพิธีรับมอบงานในตำแหน่งเลขาธิการ สศก.

          วันที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 11.30 น. นายอนันต์ ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กราบสักการะเพื่อลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากนั้น ในเวลา 13.59 น. ได้เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สศก. และในเวลา 15.00 ได้เป็นประธานในพิธีรับมอบงานตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จากนายสุรศักดิ์ พันธ์นพ รองเลขาธิการ ณ ห้องประชุมพึ่งบุญฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สศก. ในการนี้ นายสุรศักดิ์ พันธ์นพ รองเลขาธิการ ได้รายงานถึงโครงสร้าง บทบาทภารกิจ และโครงการต่างๆ ที่สำคัญ พร้อมแนะนำคณะผู้บริหารของหน่วยงาน โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วม