การประชุมหารือเพื่อจัดทำกรอบแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

การประชุมหารือเพื่อจัดทำกรอบแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมหารือเพื่อจัดทำกรอบแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร ร่วมกับสำนักงบประมาณ ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเกษตรกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
-- -- -- -- --