ลธก.สศก.ประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

          ลธก.สศก.ประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ วันที่ 16 มกราคม 2561 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ครั้งที่ 19-6/2561 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
-- -- -- -- --